Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Callianassidae familie

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
55
Accessionsnummer:
DK 66
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Ole Burholt
Bestemt af:
Torben Wolff
Lokalitet:
Salling
Stratigrafi:
Vejle Fjord Formationen
Periode:
Sen Oligocæn
Type:
Konkretion
Sediment:
Formodet Brejning Ler

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Torben Wolff 
Mogenstrup.
Stort, ca. 5 cm langt, hummerlignende krebsdyr bedømt ud fra to velbevarede rektangulære bagkropsled bag det dårligt fikserede cephalothorax. Imidlertid minder velbevaret fragment af lem forrest om del af stomatopod-klosaks: skarptornet og fladt.
Danekræ værdigt

Tilføjelser til valuarudtalelse af Torben Wolff.
Angående stomatopoder (søknælere), så er sådanne vel endnu mere sparsomt kendt som fossiler (Treatise nævner under ti Squillid-slægter kendt som fossiler). I det tidligt Eocæne London Ler er bagkroppe kendt som sjældne fund, men der er vidst nok aldrig fundet "klosakse". I fossiler fra det mellem Eocæne Lillebælt Ler synes der at være både "klosaks"-lem og dele af kropsskelet, som kan prempræpareres, en kombination der kan gøre fundet meget vigtigt (der er tidligere kun kendt et fragment af en "klosaks").

Krebsdyret fra Mogenstrup (Vejlefjord Formationen, Øvre Oligocæn) er et unikt fund, hidtil er vist kun krabber kendt fra disse septarier.
Hvis også dette fossil efter præparation af den lovende bagkrop viser sig at være en søknæler, er det også set på globalt plan et meget sjældent fund.

Disse tilføjelser skal understrege berettigelsen i at indstille de pågældende fossiler som danekræ.

Tilføjelse til tidligere valuar-udtalelse ang. krebsdyr. af Sten Lennart Jakobsen.
På given foranledning er jeg blevet bedt om en supplerende udtalelse vedr. et hummerlign. krebsdyr (sag no. 66 D.), der tidligere (16. nov. 1993) har været forelagt referencegruppen efter indstilling fra Torben Wolff, ZM. I denne forbindelse henfører TW tentativt krebsdyret til søknælerne (STOMATOPODA). Siden har stykket henligget hos undertegnede afventende yderligere præparation, hvilket nu er foretaget.

Bortset fra en frilægning af cephalothorax (skjoldets) forrand med rostrum (pandetorn), samt fremstilling af siliconegummi-afstøbning af et isoleret benled, er ingen væsentlige morfologiske detaljer kommet frem.

Bedømt ud fra det bevarede skjold (højre laterale side eksponeret) mener jeg at kunne fastslå, at der ikke er tale om en søknæler. Karakteristisk for denne gruppe er bl. a. en fladtrykt forkrop med mere eller mindre tydelige langsgående furer, hvilket ikke kan erkendes på det foreliggende skjold. Dyrets skjold synes at være meget tyndskallet hvilket understreges af de to tværgående opsprækninger på skjoldet, formodentlig frembragt under kompaktionen. Endvidere er de eneste erkendbare karakterer på skjoldet en meget utydeligt afsat cervicalfure (nakkefure) samt moderat udviklet pandetorn. Især udformningen af pandetornen peger i retning af en mulig indplacering i fam. CALLIANASSIDAE, der er kendetegnet ved et svagt kalcificeret hudpanser med kraftige, kalkforstærkede klosakse. Iøvrigt en tilpasning til denne gruppes gravende levevis, hvor et "normalt" kalkimprægneret hudpanser med en langt udviklet pandetorn (som hos hummere f.eks.), ville være uhensigtsmæssigt.

Da dyrets klosakse desværre mangler, er det næppe muligt at komme en bestemmelse meget nærmere. Klassificeringen af fam. CALLIANASSIDAE er i det væsentlige baseret på netop dyrets klosakse, som er de eneste rester, der normalt bevares fossilt.

Dette understreger betydningen af at erklære stykket for danekræ, for at sikre stykket for fremtidig forskning.

 Note Krebsdyr, sandsynligvis af familien Callianassidae, i konkretion i formodet Brejning Ler.

Danicafossils © 2015